14 - 17 April 2026 in Karlsruhe PaintExpo

Exhibitor Details

Nanosphere Sp.z o.o.

Contact

Nanosphere Sp.z o.o.

Twarda 18
00-105 Warszawa
Poland

Tel.: +48 45 2015885

Contact exhibitor